قرقیزستان قصد دارد از معلمان روسیه دعوت کند تا کمبود معلم را پوشش دهند

قرقیزستان قصد دارد از معلمان روسیه دعوت کند تا کمبود معلم را پوشش دهند

Tainynews معاون وزیر آموزش و علوم نادیرا جوسوپبكوا در كنفرانس مطبوعاتی در بیشكك گفت – قرقیزستان حدود 1500 تا 2000 معلم ندارد.

طبق نتایج پایش ، وزارت معارف لیستی از معلمان کمبود را به دانشگاه های دولتی می فرستد.

وی گفت: 89٪ کمبود معلم توسط دانشگاههای دولتی تربیت معلم تأمین می شود.

وی افزود ، علاوه بر این ، 30 معلم از روسیه بر اساس توافق نامه ای با روسیه در جنوب قرقیزستان کار می کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: “ما قصد داریم توافق دیگری را برای دعوت از معلمان از روسیه برای کار در شمال کشور امضا کنیم و از این طریق برای افزایش تعداد معلمان. این مبادله خوبی خواهد بود.”

Author: admin