کمیسیون مرکزی انتخابات 10 گروه تبلیغاتی را برای همه پرسی ثبت نام می کند

کمیسیون مرکزی انتخابات 10 گروه تبلیغاتی را برای همه پرسی ثبت نام می کند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات 10 گروه تبلیغاتی را برای همه پرسی سیستم دولت که در 10 ژانویه 2021 تعیین شده بود ، ثبت کرده است.

بنابراین ، پنج گروه برای جمهوری ریاست جمهوری فعالیت خواهند کرد.

یک گروه علیه جمهوری ریاست جمهوری مبارزه خواهند کرد.

دو گروه برای سیستم پارلمانی فعالیت خواهند کرد.

دو گروه علیه هر دو گزینه مبارزه خواهند کرد.

در جریان همه پرسی که یک روز با انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار می شود ، رای دهندگان بین سیستم ریاست جمهوری یا پارلمانی یکی را انتخاب می کنند یا ممکن است به هر دو گزینه رأی دهند.

Author: admin