دادگاه شهر بیشکک رأی بطلان احیای مجدد مأموریت پارلمانی اوموربک تکبایف را تأیید کرد

دادگاه شهر بیشکک رأی بطلان احیای مجدد مأموریت پارلمانی اوموربک تکبایف را تأیید کرد

Tainynews – دادگاه شهر بیشکک رأی دادگاه اداری بیشکک را که لغو احیای مأموریت پارلمانی عموربک تکبایف را تأیید کرد ، تأیید کرد …

Author: admin