خرید رای در قرقیزستان – رئیس CEC تکامل یافت

خرید رای در قرقیزستان – رئیس CEC تکامل یافت

Tainynews – نورجان شیلدابکووا ، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ، در میزگرد تجارب بین المللی و ملی برای مقابله با خرید رای امروز در بیشکک ، گفت: – خرید رای در قرقیزستان تکامل یافته است …

Author: admin