دادستان عمومی در مورد سو abuseاستفاده از فشار اداری برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری هشدار داد

دادستان عمومی کشور در مورد سو abuse استفاده از فشارهای اداری برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری هشدار داد

Tainynews دادستان کل Kurmankul Zulushev در جلسه شورای امنیت گفت: کسانی که از منابع و فشارهای اداری سوusing استفاده کنند ، با مجازات روبرو خواهند شد

Author: admin