3 کارمند بهداشتی از نظر COVID-19 در قرقیزستان مثبت شدند

3 کارمند بهداشتی از نظر COVID-19 در قرقیزستان مثبت شدند

Tainynews – 3 کارگر بهداشتی در 24 ساعت گذشته از نظر COVID-19 در قرقیزستان مثبت شدند ، تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا گزارش شده است 26 دسامبر

1 کارمند بهداشت آزمایش ویروس کرونا را در بیشکک ، 1 نفر در شهر اوش و 1 نفر در منطقه باتکن انجام داد.

در طول روز 3 کارگر پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان ها مرخص شدند و 5 نفر به انزوا در خانه پایان دادند.

تعداد كل پزشكان مبتلا به COVID-19 به 4095 نفر رسید و 3873 كارگر پزشکی بهبود یافتند.

Author: admin