در کل موارد COVID-19 در قزاقستان به 4179 مورد افزایش می یابد

در کل موارد COVID-19 در قزاقستان به 4179 مورد افزایش می یابد

Tainynews – نوزده مورد جدید COVID-19 توسط ساعت 5.30 بعد از ظهر تأیید شد. وزارت بهداشت گفت ، در تاریخ 5 ماه مه در قزاقستان.

این موارد شامل 6 مورد در منطقه کاراگاندا ، 6 مورد در نور سلطان ، 3 مورد در آلماتی ، 3 مورد در منطقه آلماتی ، 1 مورد در منطقه ترکستان ، 1 مورد در شیمکنت ، 1 مورد در منطقه جامبیل بود.

تعداد کل موارد تایید شده به 4179 مورد رسیده است.

Author: admin