زمین لرزه ای به بزرگی 5 ریشتر در مرزهای قرقیزستان و ازبکستان رخ داده است

زمین لرزه ای به بزرگی 5 ریشتر در مرزهای قرقیزستان و ازبکستان رخ داده است

Tainynews وزارت امور اضطراری گفت: زمین لرزه ای به بزرگی 5 ریشتر در تاریخ 26 دسامبر ، ساعت 16:28 در مرز قرقیزستان و ازبکستان رخ داد.

این زمین لرزه در منطقه Kadkenjai در منطقه Batken به بزرگی 5 ریشتر ، در روستای Kyzyl-Bulak در منطقه Osh به بزرگی 4 و سایر مناطق دیگر احساس شد

خسارتی گزارش نشده است.

Author: admin