خط مقدم COVID-19 در اوش اهدا شد

خط مقدم COVID-19 در اوش اهدا شد

Tainynews – مراسم عمومی امروز به منظور تجلیل از پرستاران ، ماماها و پزشکان شاغل در مناطق قرمز COVID-19 ، مراکز مشاهده در اوش برگزار شد.

به کارگران پزشکی لوح تقدیر ، لوح سپاس برای کارشان اهدا شد.

وزارت بهداشت جوایز خود را برای کارمندان پزشکی اوش ارسال کرد.

سال 2020 توسط سازمان ملل متحد به عنوان سال پرستار و ماما اعلام شد.

Author: admin