یازدهمین گروه مبارزاتی برای همه پرسی قرقیزستان ثبت نام کرد

یازدهمین گروه مبارزاتی برای همه پرسی قرقیزستان ثبت نام کرد

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات امروز یک گروه تبلیغاتی دیگر را برای همه پرسی آینده سیستم دولتی که 10 ژانویه برگزار می شود ، ثبت کرد.

این گروه به عنوان گروه شماره 3 ثبت نام کرده است که برای جمهوری پارلمانی فعالیت می کند.

گروه ثبت شده از 10 عضو تشکیل شده است.

کمیسیون مرکزی انتخابات پیش از این 10 گروه اردوگاهی را ثبت کرده بود ، از جمله 5 گروهی که برای جمهوری ریاست جمهوری ، 1 گروه علیه جمهوری ریاست جمهوری ، 2 گروه برای سیستم پارلمانی ، 2 گروه علیه هر دو گزینه مبارزه می کنند.

Author: admin