11000 کودک در ازبکستان برای دریافت هدیه از رئیس جمهور میرضیایف

11000 کودک در ازبکستان برای دریافت هدایا از رئیس جمهور میرضیایف

Tainynews وزارت آموزش و پرورش گفت – حدود 11000 کودک در ازبکستان هدایای سال نو را از رئیس جمهور شوکت میرضیایف دریافت می کنند.

این کودکان شامل کودکان پرورشگاه ، کودکانی که والدین آنها در انجام وظایف خود در حفاظت از کشور خود درگذشتند ، کودکان در خانواده های نامناسب.

هر هدیه شامل شیرینی ، لوازم مدرسه و تجهیزات ورزشی خواهد بود.

این هدایا توسط کارمندان اداره محلی از 29 تا 30 دسامبر تحویل داده می شود.

Author: admin