ازبکستان انحصار در تامین گاز را لغو می کند

ازبکستان انحصار در تامین گاز را لغو می کند

Tainynews – شوکت میرضیایف ، رئیس جمهور در 29 دسامبر در خطاب به ملت و پارلمان گفت ، ازبکستان انحصار در تأمین گاز طبیعی را لغو خواهد کرد.

با رشد فعالیت های اقتصادی و درآمد جمعیت ، تقاضا برای منابع انرژی در حال افزایش است. وی گفت: شکل گیری بازار عمده فروشی برق با مشارکت نیروگاه های برق عمومی و خصوصی و مصرف کنندگان از سال 2021 آغاز می شود.

رئیس جمهور “ما انحصار را لغو خواهیم کرد و سازوکارهای بازار را در زمینه تأمین گاز طبیعی معرفی خواهیم کرد. به این ترتیب تولیدکنندگان و واردکنندگان حق فروش را بدست می آورند ، خریداران عمده می توانند گاز طبیعی را در بورس خریداری کنند. اوزترانسگاس فقط گاز را حمل می کند” استرس

رئیس جمهور گفت: وظایف واردات برای گاز مایع لغو می شود تا حضور بخش خصوصی گسترش یابد.

Author: admin