تولید محصولات دارویی در قرقیزستان 2.1 برابر افزایش یافته است

تولید محصولات دارویی در قرقیزستان 2.1 برابر افزایش یافته است

Tainynews – طبق تولید کمیته ملی آمار ، حجم تولید صنایع تولیدی در ماه های ژانویه-نوامبر سال 2020 به 239357.3 میلیون سوم رسیده است.

تولید فلزات اساسی و محصولات فلزی 2.6٪ کاهش یافته است.

تولید وسایل نقلیه 18.4 درصد کاهش یافته است.

در کنار آن ، تولید محصولات دارویی 2.1 برابر ، محصولات شیمیایی 39.8 درصد افزایش یافته است.

Author: admin