تاجیکستان و چین در مورد مسائل امنیتی منطقه بحث می کنند

تاجیکستان و چین در مورد مسائل امنیتی منطقه بحث می کنند

Tainynews وزارت خارجه تاجیکستان گفت ، خسرو نوذیری معاون اول وزیر امور خارجه تاجیکستان گفتگوهای مجازی با کمیسار امنیت خارجی وزارت خارجه چین چنگ گوپینگ انجام داد.

طرفین در مورد جنبه های مربوط به همکاری بین دو کشور در زمینه امنیت بحث کردند ، به اهمیت اقدامات مشترک برای غلبه بر پیامدهای منفی بیماری همه گیر ویروس کرونا اشاره کردند ، بر لزوم تقویت همکاری تجاری و اقتصادی تأکید کردند و همچنین در مورد امنیت منطقه تبادل نظر کردند مسائل

Author: admin