بدهی های امسال در بیشکک 1.5 میلیارد دلار است

بدهی های امسال در بیشکک 1.5 میلیارد دلار است

Tainynews بالبک تولوبایف ، سرپرست سرپرست شهرداری ، در 30 دسامبر در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیشکک گفت: معوقه امسال در بیشکک 1.5 میلیارد دلار است.

وی گفت: “دیجیتال سازی در حال انجام است ، با تمام طرح های فاسد مبارزه خواهد شد.”

او قول اقدامات سختی را علیه همه کارگران فاسد شهرداری داد.

وی گفت: “همه چیز از خزانه شهرداری عبور خواهد كرد. یكی از گزینه ها این است كه پارکینگ ها را از خارج از كشور تأمین كنیم. ما همچنین زمین رایگان را به مشاغل خواهیم داد.”

Author: admin