رئیس سابق Jeenbekov صندوق حمایت از ابتکارات توسعه را تأسیس می کند

رئیس سابق Jeenbekov صندوق حمایت از ابتکارات توسعه را تأسیس می کند

Tainynews – بنیاد Sooronbai Jeenbekov در تاریخ 4 دسامبر در قرقیزستان ثبت شده است.

مدیر بنیاد ارنیس تولتوف ، دستیار رئیس جمهور سابق جینبکوف است.

بنیانگذار بنیاد رئیس جمهور سابق سورونبائی جینبکوف است.

دبیر مطبوعاتی Jeenbekov ، Tolgonai Stamalieva گفت که هدف اصلی بنیاد ارتقا capacity ظرفیت معنوی ، فرهنگی و علمی جامعه و حمایت از ابتکارات توسعه کشور است.

Author: admin