هنوز به تأسیس صندوق توسعه بیشکک نگاه نمی شود: سرپرست شهرداری

هنوز به تأسیس صندوق توسعه بیشکک نگاه نمی شود: سرپرست شهرداری

Tainynews – بالبک تولوبایف ، سرپرست سرپرست شهرداری در 30 دسامبر در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیشکک گفت ، موضوع ایجاد صندوق توسعه بیشکک هنوز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: “ما این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد ، زیرا ایجاد وجوه مختلف منطقی نیست.”

در مورد حمایت از تجارت ، وی گفت موانع توسعه تجارت از بین خواهد رفت.

Author: admin