حمل و نقل مسافر از 31 دسامبر در منطقه چوی از سر گرفته شد

حمل و نقل مسافر از 31 دسامبر در منطقه چوی از سر گرفته شد

Tainynews وزارت حمل و نقل و جاده ها گفت: دولت منطقه چوی از سرگیری مجدد قطارهای مسافربری در مسیرهای بیشکک-توکموک-بیشکک ، کایندی-بیشکک-کایندی ، کارا-بالتا-بیشکک-کارا-بالتا را تأیید کرد. ..

Author: admin