1093 بیمار ویروسی کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

1093 بیمار ویروسی کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews – 1093 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان های قرقیزستان باقی مانده اند.

756 بیمار (1/69٪) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

279 بیمار (25.5٪) در وضعیت جدی قرار دارند.

46 بیمار (2.55٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

12 بیمار (1٪) در شرایط عادی هستند.

هزار و 756 بیمار از طریق ویروس کرونا ویروس در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin