مغولستان 5 مورد جدید COVID-19 را گزارش می کند که در کل 1220 مورد است

مغولستان 5 مورد جدید COVID-19 گزارش می کند که در کل 1220 مورد وجود دارد

Tainynews – حدود 17،764 آزمایش برای عفونت ویروس کرونا برای یک روز گذشته در مغولستان انجام شده است. پنج نفر از آنها نتایج مثبت داشتند.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 1220 مورد رسیده است.

7 بیمار پس از بهبودی به مدت یک روز از بیمارستانها مرخص شدند.

تعداد کل بازیابی ها به 837 مورد رسید.

373 بیمار در بیمارستانها باقی مانده اند.

Author: admin