نقاط مرزی قرقیزستان و چین در طی جشن سال نو بسته می شوند

نقاط مرزی قرقیزستان و چین در طی جشن سال نو بسته می شوند

Tainynews – از اول ژانویه به دلیل جشن های سال نو ، گذرگاه های مرزی توروگارت و ایرکشتام برای وسایل نقلیه و بارها بسته خواهد شد.

سرویس مرزی ایالتی قرقیزستان گفت: نقطه عبور مرزی توروگارت از 4 ژانویه بازگشایی می شود ، نقطه عبور مرزی ایرکشتام از 2 ژانویه بازگشایی می شود.

سرویس مرزی دولت یادآوری می کند ، هنگامی که فقط محموله هایی از چین از مرز به قرقیزستان عبور می کنند ، حالت ویژه ای از نقاط مرزی هنوز هم در حال اجرا است.

Author: admin