241 بیمار ویروسی کرونا در شرایط جدی در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان

241 بیمار ویروسی کرونا در شرایط جدی در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان

تصویر پرونده

Tainynews – تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد که 991 بیمار مبتلا به عفونت کروناویوس در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان باقی مانده اند.

687 بیمار (3/69 درصد) در وضعیت متوسطی جدی قرار دارند.

241 بیمار (3/24 درصد) در وضعیت جدی قرار دارند.

50 بیمار (5٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

13 بیمار (1.3٪) در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

1746 بیمار در خانه تحت ویروس کرونا ویروس هستند.

Author: admin