230 نفر در قرقیزستان به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

230 نفر در قرقیزستان به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews – 230 مورد بهبودی از عفونت ویروس کرونا در یک روز در قرقیزستان گزارش می شود.

این موارد بازیابی شامل 94 مورد در بیشکک ، 54 مورد در منطقه چوی ، 28 مورد در منطقه ایسیک کول ، 26 مورد در منطقه اوش ، 9 مورد در منطقه باتکن ، 7 مورد در منطقه جلال آباد ، 6 مورد در اوش ، 3 مورد در منطقه تالاس ، 3 مورد در منطقه نارین بود.

تعداد کل بازیابی ها از ماه مارس به 76148 مورد رسیده است.

Author: admin