درآمد حاصل از حمل و نقل گردشگران در قرقیزستان 2.1 برابر کاهش یافت

درآمد حاصل از حمل و نقل گردشگران در قرقیزستان 2.1 برابر کاهش یافت

Tainynews – بر اساس کمیته ملی آمار ، در 9 ماه اول سال 2020 درآمد حاصل از حمل و نقل گردشگران توسط انواع حمل و نقل 2.1 برابر کاهش یافته است.

درآمد حاصل از حمل و نقل گردشگران به 3،025.8 میلیون مادر رسیده است.

درآمد سال گذشته بالغ بر 6375.1 میلیون مادر بود.

Author: admin