955 بیمار ویروسی کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

955 بیمار ویروسی کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews – 955 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند.

639 بیمار (2/64 درصد) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

249 بیمار (26٪) در وضعیت جدی قرار دارند.

53 بیمار (5.5٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

14 بیمار (1.4٪) در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

1424 بیمار از طریق ویروس کرونا ویروس در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin