رئیس جمهور میرضیایف در تعطیلات کوتاه مدت

رئیس جمهور میرضیایف در تعطیلات کوتاه مدت

Tainynews سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد ، رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرضیایف از 4 ژانویه در تعطیلات کوتاه مدت است.

رئیس جمهور تعطیلات خود را در ازبکستان سپری خواهد کرد.

آخرین بار شوکت میرضیایف در آگوست 2019 تعطیلات داشت.

Author: admin