ازبکستان برای پاداش دادن به شهروندان گزارش دهنده فساد اداری

ازبکستان برای پاداش دادن به شهروندان گزارش دهنده فساد اداری

Tainynews – به کسانی که در افشای اقدامات فاسد در ازبکستان کمک می کنند از 63 تا 525 پاداش پرداخت می شود.

به کسانی که در مورد رشوه های کلان گزارش می دهند 10-15٪ پاداش از مبلغ رشوه پرداخت می شود.

وزارت دادگستری گزارش داد ، قطعنامه مربوطه دولت در 31 دسامبر تصویب شد.

به شهروندانی که در مورد فساد گزارش می دهند ، حتی ممکن است به دلیل کمک به مبارزه با فساد ، جایزه دولتی اهدا شود.

Author: admin