کل سطح زیر کشت در قرقیزستان در سال 2020 بالغ بر 1،223،600 هکتار بوده و 6،900 هکتار افزایش یافته است

کل سطح زیر کشت در قرقیزستان در سال 2020 بالغ بر 1،223،600 هکتار بوده و 6،900 هکتار افزایش یافته است

Tainynews وزیر کشاورزی ، صنایع غذایی و احیای زمین Tilek Toktogaziyev گفت: – کل سطح زیرکشت قرقیزستان در سال 2020 بالغ بر 1،223،600 هکتار بوده و در مقایسه با سال 2019 6،900 هکتار افزایش یافته است.

Author: admin