جاز دمی نیمه ماراتن بین المللی قرار است 4 آوریل برگزار شود

جاز دمی نیمه ماراتن بین المللی قرار است 4 آوریل برگزار شود

Tainynews – مسابقه نیمه ماراتن بین المللی جاز دمی برای 4 آوریل برنامه ریزی شده است.

شرکت کنندگان ممکن است چندین مسافت را انتخاب کنند – 21 کیلومتر (آماتور و حرفه ای) ، 10 کیلومتر ، 5 کیلومتر و 500 متر دویدن برای کودکان.

همه رویدادهای در حال اجرا در سال 2020 به دلیل همه گیری ویروس کرونا لغو شد.

Author: admin