صندوق توسعه روسیه و قرقیز 178 پروژه را با هزینه 22 میلیون دلار در مدت 4 ماه تأمین مالی کرد

صندوق توسعه روسیه و قرقیز 178 پروژه را با هزینه 22 میلیون دلار در مدت 4 ماه تأمین مالی کرد

Tainynews رئیس جمهور سورونبای جینبکوف رئیس جمهور سورونبای جینبکوف گفت: موسسات مالی باید اولویت خود را برای حمایت از بنگاههای مناطق ، از جمله مشاغل متمرکز بر صادرات ، حفظ کنند …

Author: admin