کمیته امنیت ملی گفت ، رئیس دادگاه عالی قرقیزستان احضار پلیس را نادیده می گیرد ، وکیل می گوید او در بیمارستان بستری است

کمیته امنیت ملی گفت ، رئیس دادگاه عالی قرقیزستان احضار پلیس را نادیده می گیرد ، وکیل می گوید او در بیمارستان بستری است

Tainynews – سرویس مطبوعاتی کمیته امنیت ملی گزارش داد – گولبارا کالیوا رئیس دادگاه عالی به احضار پلیس پاسخ نمی دهد …

Author: admin