بیشتر شکایات مربوط به تخلفات مربوط به دوره پیش از انتخابات مربوط به سدیر جپاروف – NGO

بیشتر شکایات مربوط به تخلفات مربوط به دوره پیش از انتخابات مربوط به سدیر جپاروف – NGO

Tainynews – بیشتر شکایات مربوط به نقض روند انتخابات در ارتباط با نامزد ریاست جمهوری سدیر جپاروف دریافت شده است ، آیدا سوئیوندووا ، نماینده بنیاد عمومی علت مشترک ، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت …

Author: admin