مدارس و مهد کودک ها از 11 ژانویه در منطقه ایسیک کول بازگشایی می شوند

مدارس و مهد کودک ها از 11 ژانویه در منطقه ایسیک کول بازگشایی می شوند

Tainynews کولوشکان تایلاکووا ، معاون بخش کنترل اپیدمیولوژیک منطقه ، از 11 ژانویه ، مدارس و مهد کودک ها در منطقه ایسیک کول بازگشایی می شوند …

Author: admin