اداره ولسوالی جمگل به کودکانی که پس انداز خود را برای نبرد Covid-19 اهدا کردند ، جایزه می دهد

اداره ولسوالی جمگل به کودکانی که پس انداز خود را برای نبرد Covid-19 اهدا کردند ، جایزه می دهد

Tainynews – کودکانی که در هنگام شیوع ویروس کرونا در منطقه جمگل در منطقه نارین کمک مالی کردند ، از طرف اداره منطقه هدایایی دریافت کردند.

داوطلبان در حال جمع آوری بودجه برای خرید غلظت اکسیژن و داروها بودند. این کودکان پول پس انداز شده خود را اهدا کردند.

به علیخان کامبربکوف ، نورایی ابیشوا ، عمر سورانباوا هدایا و تقدیرنامه ها اهدا شد.

Author: admin