تحقیق درباره شورش های گسترده در بیشکک در 5-6 اکتبر در حال انجام است

تحقیق درباره شورش های گسترده در بیشکک در 5-6 اکتبر در جریان است

Tainynews سیرگاک ایتکورمنوف ، رئیس سرویس تحقیقات وزارت امور داخله ، گفت: پنج کاوشگر به شورش های جمعی که در 5-6 اکتبر سال 2020 در مرکز بیشکک رخ داده بود ، انجام شد.

بیش از 3000 نفر ، از جمله سیاستمداران ، اعضای CEC ، بازرگانان و افسران پلیس ، توسط بازرسان مورد بازجویی قرار گرفتند.

وی گفت ، هیچ جزئیاتی اکنون نمی تواند فاش شود.

وی بدون نام بردن از آنها افزود: “در حال حاضر مظنونانی وجود دارد.”

Author: admin