خطوط برق 11000 متر در حال اجرا در 4 منطقه مسکونی بیشکک نصب خواهد شد

خطوط برق 11000 متر در حال اجرا در 4 منطقه مسکونی بیشکک نصب خواهد شد

Tainynews معاون اولانبک اسیلگالیف گفت: – نصب 4 خط پشتیبانی و خط انتقال نیرو در 4 منطقه مسکونی بیشکک پیش بینی شده است.

Author: admin