عموربک بابانوف برای بازجویی احضار شد

عموربک بابانوف برای بازجویی احضار شد

Tainynews کمیته امنیت ملی دولت در 7 ژانویه گفت ، نخست وزیر سابق ، اوموربک بابانوف برای بازجویی احضار شد.

این کمیته گفت که تحقیقات در مورد چندین کاوشگر جنایی راجع به عموربک بابانوف ادامه دارد.

کمیته گفت ، تحقیقات در حال شناسایی حقایق جنایات ارتکابی است.

Author: admin