مدیر سابق منطقه آزاد اقتصادی بیشکک به اتهام فساد بازداشت شد

مدیر سابق منطقه آزاد اقتصادی بیشکک به اتهام فساد بازداشت شد

Tainynews – سرویس مبارزه با فساد اداری کمیته امنیت ملی ایالت گفت که طرح فساد اختصاصی بودجه از شرکت دولتی منطقه آزاد اقتصادی بیشکک را کشف کرد …

Author: admin