316 ناظر بین المللی برای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری قرقیزستان معتبر شناخته شده اند

316 ناظر بین المللی برای انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان معتبر شناخته شده اند

Tainynews نورجان شیلدابکووا ، رئیس کمیسیون انتخابات مرکزی ، گفت: 316 ناظر بین المللی برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری معتبر شناخته شدند …

Author: admin