253 بیمار COVID-19 در قرقیزستان وخیم ، 57 نفر در شرایط بسیار وخیم

253 بیمار COVID-19 در قرقیزستان وخیم ، 57 نفر در شرایط بسیار جدی

Tainynews – 887 بیمار از 8 ژانویه از بیمارستان COVID-19 در بیمارستانهای قرقیزستان تحت درمان قرار می گیرند.

570 بیمار (2/64 درصد) در حالت خفیف ، 253 بیمار (5/28 درصد) در حالت شدید ، 57 بیمار (4/6 درصد) – در حد بسیار شدید و 7 نفر (7/0 درصد) در وضعیت رضایت بخشی به سر می برند.

1،266 نفر تحت درمان سرپایی هستند.

Author: admin