حجم آب در مخزن توکتوگل 11.8 میلیارد متر مکعب است

حجم آب در مخزن توکتوگل 11.8 میلیارد متر مکعب است

Tainynews – حجم آب در مخزن توکتوگل از 8 ژانویه 2021 ، 11.868 میلیارد متر مکعب بود.

ورودی آب 156 متر مکعب در ثانیه و خروجی آب 833 متر مکعب در ثانیه است.

از 8 ژانویه سال 2020 ، حجم آب در مخزن 14.718 میلیارد متر مکعب بود.

Author: admin