دولت قرقیز به میزان جبران خسارت کارمندان بهداشتی آلوده به ویروس کرنو ویروس کمک می کند

دولت قرقیز به میزان جبران خسارت کارمندان بهداشتی آلوده به ویروس کرنو ویروس کمک می کند

Tainynews – دولت قرقیزستان با این حكم كه در تاریخ 6 مه توسط نخست وزیر محمد محمدعلی ابیلگازیف ، نخست وزیر محكوم شده است ، میزان جبران خسارت به كارمندان بهداشتی آلوده به ویروس را تصویب كرد.

طبق گزارش دولت ، 50 میلیون سود برای این اهداف از بودجه دولت اختصاص یافته است.

بنا بر گزارش ها ، در صورت انقباض عفونت کورو ویروس در حین کار ، به کارکنان پزشکی 200 هزار جبران جریمه پرداخت می شود.

در صورت فوت یک کارگر پزشکی از کروناویروس ، به خانواده یک میلیون غرامت پرداخت می شود.

در تاریخ 7 ماه مه ، معاون وزیر بهداشت نوربولوت اوزنبایف گزارش داد که کمیسیون پرداخت غرامت به کارمندان بهداشت در قرقیزستان تشکیل شده است.

Author: admin