سایت تخلیه شهر بیشکک باید بسته شود: PM

سایت تخلیه شهر بیشکک باید بسته شود: PM

Tainynews – محل دفن زباله بیشکک باید بسته و احیا شود ، آرتم نوویکوف ، نخست وزیر موقت ، 8 ژانویه در جلسه ای درباره مشکل مه دود در بیشکک گفت.

وی گفت: “در غیر این صورت پوسیدگی ادامه خواهد یافت.”

وی گفت که یک کارخانه مرتب سازی در سایت جدید ساخته می شود.

نوویکوف گفت: “تمام این اقدامات باعث نمی شود که دود کاملاً از بین برود ، اما سطح آلودگی هوا را کاهش می دهد.”

https://www.youtube.com/watch؟v=C7wjzQunRmA

Author: admin