22 مورد از 45 محله جدید ساخته شده بیشکک گازدار شده اند

22 مورد از 45 محله جدید ساخته شده بیشکک گازدار شده اند

Tainynews آرتم نوویکوف ، نخست وزیر موقت ، در 8 ژانویه در جلسه ای درباره مشکل مه دود در بیشکک گفت: 22 مورد از 45 محوطه جدید ساخته شده بیشکک گازدار شده اند.

وی گفت که سایر مناطق جدید ساخته شده نیز به تأمین گاز مرکزی متصل می شوند ، اما این یک مسئله بودجه برای مردم است.

وی گفت: در مورد فضای سبز ، کاشت 10 هزار درخت و ساخت 40 شبکه آبیاری برای سال 2021 برنامه ریزی شده است.

نوویکوف از دفتر شهردار خواست نقشه ای از مناطق سبز در بیشکک برای کاشت مناسب درختان تهیه کند.

Author: admin