درآمد حاصل از خدمات ارتباطی به 19.3 میلیارد دلار رسیده است

درآمد حاصل از خدمات ارتباطی به 19.3 میلیارد دلار رسیده است

Tainynews – درآمد حاصل از خدمات ارتباطی در ژانویه-نوامبر سال 2020 بالغ بر 19،340.8 میلیون دلار است.

طبق کمیته ملی آمار ، درآمد خدمات ارتباطی 5.7 درصد کاهش یافته است.

درآمد حاصل از خدمات پستی و پیک با 19.1 درصد کاهش به 668.6 میلیون بار در مقایسه با ژانویه-نوامبر 2019 رسید.

Author: admin