900 افسر پلیس در میان انتخابات ریاست جمهوری آینده در باتکن مستقر شدند

900 افسر پلیس در میان انتخابات ریاست جمهوری آینده در باتکن مستقر شدند

Tainynews وزارت امور داخله منطقه گفت: – در میان انتخابات ریاست جمهوری آینده ، حدود 900 افسر پلیس در خاک منطقه باتکن مستقر شده اند.

طبق گفته وزارت کشور ، پلیس امنیت عمومی را فراهم می کند و از جرم در جریان انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی شکل دولت جلوگیری می کند.

افسران پلیس و نمایندگان گشت های داوطلبانه مردم در هر مرکز اخذ رأی کار خواهند کرد.

Author: admin