دولت قرقیزستان قصد دارد یک شرکت دولتی برای توسعه سپرده Jetim-Too ایجاد کند

دولت قرقیزستان قصد دارد یک شرکت دولتی برای توسعه سپرده Jetim-Too ایجاد کند

Tainynews ماكسات مامیت كانف ، معاون نخست وزیر ، در 8 ژانویه گفت – دولت در نظر دارد تا یک شرکت سهامی باز دولتی برای توسعه سپرده Jetim-Too ایجاد کند …

Author: admin