نخست وزیر سابق بابانوف می گوید که وی در رابطه با کاوشگرهای جنایی که در زمان ریاست جمهوری جینبکوف راه اندازی شده بود مورد بازجویی قرار گرفت

نخست وزیر سابق بابانوف می گوید که وی در رابطه با کاوشگرهای جنایی که در زمان ریاست جمهوری جینبکوف راه اندازی شده بود مورد بازجویی قرار گرفت

Tainynews – نخست وزیر سابق ، اوموربک بانانوف پس از بازجویی از کمیته امنیت ملی دولت خارج شد.

وی برای ساعت 10:00 صبح 9 ژانویه برای بازجویی احضار شد.

وی در رابطه با اینکه از چه کاوشگرهایی خاص بازجویی شده به خبرنگاران نگفته است.

بابانوف گفت: “همه اینها کاوشگرهای جنایی قدیمی است که در دوره ریاست جمهوری سورونبای جینبکوف راه اندازی شده است. این موارد سیاسی است که برای آزار و اذیت رقبا آغاز شده است. همه دیده اند که چگونه جینبکوف به پایان رسیده است.”

Author: admin