10 هزار درخت برای کاشت در بیشکک در سال 2021 – به عنوان نخست وزیر

10 هزار درخت برای کاشت در بیشکک در سال 2021 – به عنوان نخست وزیر

Tainynews آرتم نوویکوف ، نخست وزیر و معاون اول نخست وزیر ، در جلسه با فعالان و بوم شناسان در مورد مشکل مه دود در بیشکک گفت: حدود 10 هزار درخت کاشته می شود و 40 شبکه آبیاری در سال 2021 در بیشکک ساخته می شود.

وی گفت: این کار با توجه به توصیه های متخصصان و دوستداران محیط زیست توسط دفتر شهردار انجام می شود.

آرتم نوویکوف از دفتر شهردار خواسته است تا نقشه سبز در بیشکک را برای کاشت مناسب درخت تهیه کند.

Author: admin