شورای بوم شناسی که در زیر دفتر شهردار تاسیس شده است

شورای بوم شناسی که در زیر دفتر شهردار ایجاد شده است

Tainynews – دفتر مطبوعاتی شهردار گزارش داد – شورای زیست محیطی در زیر دفتر شهردار بیشکک ایجاد شد.

این شورا توسط معاون شهردار جمالبک ایرسالیف هدایت می شود.

این شورا به عنوان بستری برای تعامل بین خدمات شهری و دوستداران محیط زیست عمل خواهد کرد.

Author: admin